צוואות, עיזבונות וירושה

צוואה הינה מסמך משפטי בו מצווה אדם מה יעשה ברכושו לאחר מותו. קיימת חשיבות רבה לעריכת צוואה, שכן, תכנון מוקדם בעניין רכוש הינו מתכון לשלווה נפשית. כאשר אדם אינו עורך צוואה, מתחלק עזבונו עם פטירתו בהתאם לחוק הירושה, לכן, כאשר רצון המצווה לחלוקת רכושו, שונה מהחלוקה עפ"י דין, מומלץ לערוך צוואה.

צו ירושה הינו צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, המסדיר את אשר ייעשה ברכושו של נפטר, שלא הותיר אחריו צוואה ויש לו תוקף של פסק דין. במצב זה, הוראות חוק הירושה קובעות את זהות היורשים וחלקם בעיזבון. צו זה יכיל את פרטי הנפטר, תאריך הפטירה, שמות היורשים וחלקו היחסי של כל יורש בעיזבון. לאחר קבלת צו זה, ניתן לגשת לגופים שונים ולפעול על פיו, לצורך קבלת הזכויות, הכספים והנכסים המגיעים מכוחו.

צו קיום צוואה הינו צו הצהרתי משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, אשר נותן תוקף של פסק דין לתוכן ולנוסח צוואה שהותיר נפטר. הצו למעשה נותן תוקף מחייב לרצון הנפטר, אשר הביע דעתו במהלך חייו, כיצד ברצונו שיחולקו נכסיו לאחר מותו. בקשה לצו קיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה וניתן יהיה לחלק את רכושו של הנפטר עפ"י הכתוב בצוואתו רק לאחר קבלת הצו. לאחר קבלת צו זה, ניתן לגשת לגופים שונים ולפעול על פיו, לצורך קבלת הזכויות, הכספים והנכסים המגיעים מכוחו.

התנגדות לצוואה מוגשת למשרד הרשם לענייני ירושה שבו נפתחה בקשה לצו קיום צוואה. ההתנגדות הינה הליך משפטי, אשר נפתח לצורך פסילת הצוואה או חלק מהוראותיה בעילות משפטיות שונות. הרשם לענייני ירושה, אשר אינו מוסמך לדון בהתנגדויות לקיום צוואה, יעביר את ההתנגדות והבקשה לקיום הצוואה לביהמ"ש לענייני משפחה לשם דיון והכרעה בהתנגדות. מגיש ההתנגדות צריך להוכיח בבית המשפט כי נפלו פגמים בצוואה, המצדיקים ביטולה. ניתן לחלק את הפגמים לפגמים טכניים אשר אינם עונים על הדרישות הצורניות של החוק ולפגמים מהותיים כגון: השפעה בלתי הוגנת, טעות, נטילת חלק בעריכתה וכדומה.

יורשים עפ"י דין או עפ"י צוואה יכולים לשנות בהסכמה את אופן חלוקת העיזבון ביניהם וזאת טרם חלוקת העיזבון. הסדר זה יכול שיכלול הסכמי מכר בין היורשים או חלוקה בעין. ככלל, אין צורך באישור ההסדר הנ"ל בביהמ"ש לענייני משפחה אך ההמלצה היא ליתן להסדר זה תוקף של פסק דין. לאחר חלוקת העיזבון כל שינוי יהווה הסדר "רגיל" בין בעלי רכוש ולא "הסדר בין יורשים".

במקרה בו יורש מעדיף שלא לרשת את חלקו בעיזבון מכל סיבה שהיא, הוא יכול לבחור להסתלק מהעיזבון; באפשרותו להסתלק באופן כללי ואז חלקו בעיזבון עובר ליורשים עפ"י דין או להסתלק באופן ספציפי, לטובתו של בן משפחה אחר (בן זוג, ילדו או אחיו של המוריש). במקרה כזה, יחתום היורש שאינו מעוניין בחלקו בעיזבון על תצהיר הסתלקות.

צוואה בחיים זהו מסמך בו אדם, בריא וצלול, מורה כיצד לנהוג מבחינה רפואית במצב בו יהיה שרוי במחלה סופנית או סבל קשה שאינו ניתן לריפוי או מצב רפואי זמני או קבוע שאינו מאפשר לו לקבל החלטות. למשל: אדם יכול לבקש כי לא יעניקו לו טיפול מאריך חיים ולא יחברו אותו למכונות מאריכות חיים וכדומה. ישנן דרישות טכניות שצריכות להתקיים במסמך זה כדי שיהא בעל תוקף משפטי (רצון חופשי ועצמאי, חתימה בפני שני עדים בגירים ושאינם קרובי משפחה, האדם צריך להיות בריא וצלול וכדומה). במקרים רבים, מחליט המצווה, למנות אדם קרוב אליו שידאג לקיום רצונותיו בצוואה זו.